Simeon and Levi’s Vengeance

Book Title: Alle de werken van Flavius Josephus : behelzende twintig boeken van de Joodsche oudheden, 't verhaal van zyn eygen leeven, de histori van de oorlogen der Jooden tegens de Romeynen, zyne twee boeken tegen Apion, en zyne beschryving van den marteldood der Machabeen. Waarby komt het gezantschap van Philo aan den Keyzer Kaligula / Alles uyt de overzetting van den heer d'Andilly in't Nederduytsch overgebragt door W. Séwel. Nóg zyn daarby gevoegd de vyf boeken van Egesippus [i.e. Josephus] van de Joodsche oorlogen, en de verdelging Jerusalems ...

Author: Josephus, Flavius

Image Title: Simeon and Levi’s Vengeance

Scripture Reference:

Description: Simeon and Levi avenge the rape of their sister, Dinah, by murdering all of the men in Shechem and taking their women and children as plunder.

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu